زندگینامه

زندگینامه

دکتر بهمن ابراهیمی حسین زاده در سال 1356 خورشیدی در مشهد مقدس متولد شد...
سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

مشاور معاونت تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی (1393 تا کنون)...
برنامه های اجرایی

برنامه های اجرایی

رئوس و سرفصل برنامه های اجرایی دکتر ابراهیمی...