» » فرماندار شوش با حضور در بیمارستان از پرستاران تجلیل کرد