» » دوازدهمین دو سالانه ملی نگاره های چوبی در ارومیه آغاز شد