» » سرپرست خانوار

حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست

شرایط نامطلوب حاکم بر جامعه به علت نگرش مردسالارانه و کوچک شماری زن در جامعه باعث شده تا زنان مجرد، اعم از ازدواج نکرده، مطلقه و بیوه و نیز زنان بد سرپرست نظیر زنان دارای همسر معتاد ، متواری ، بی قید نسبت به خانواده ، خشن و یا دارای مشکلات روحی و